Informació

 

INSCRIPCIONS PILOTS: Oficina de cursa Hotel S’Agaró Divendres 17 de novembre de 11:00 a 21:00 hores.
Per l’elevat nombre d’inscrits NO ES PODEN FER INSCRIPCIONS DE PILOTS DISSABTE MATÍ. Si no podeu venir divendres a l’oficina de cursa que algun company o amic us reculli la documentació.

INSCRIPCIONS SEGUIDORS: Oficina de cursa Hotel S’Agaró Divendres 17 de novembre de 11:00 a 21:00 hores o dissabte i diumenge de 8:00 a 9:00 hores. Us preguem màxima puntualitat donat que no podem tenir oberta la oficina de cursa més enllà de les 9:00 hores. Recordeu seguidors que el camió de la benzina marxa cada dia a les 9:00 hores. Recordem que els seguidors no poden fer les zones. Seguidors dels dos dies tenen ticket de dinar de dissabte i samarreta. Seguidors d’un dia de dissabte poden triar entre dinar o samarreta i els de diumenge tindran samarreta.

AVITUALLAMENT I REFUELLING: Degut a la llargada de la interzona de 40 km tant dissabte com diumenge hi haurà refuelling. Cal doncs dur un bidó homologat amb benzina i deixar-lo al camió de transport que es situarà al costat de la sortida. El camió sortirà cada dia a les 9:00 hores. Així mateix s’ofereix als pilots i seguidors

SORTIDES PILOTS: Cada dia a partir de les 8:30 a raó de dos pilots grocs i dos verd blau per minut . En breu publicarem els horaris de sortida que seran iguals pels dos dies.

ZONES: ATENCIÓ, es marquen 40 zones cada dia: 20 per a les categories de color groc i 20 per les categories de color verd i blau que en la seva major part estan de costat. Cal estar atents als cartells de inici de zona per tal d’ubicar-se a la zona que correspon per categoria. El diumenge es faran 18 zones. Les zones eliminades seran indicades per la organització.

Les 10 zones de la categoria CLASSICS PLAISSANCE estaran marcades a la tarja de puntuació de cada pilot de la categoria.

El temps de cursa es prendrà a la sortida de la zona 18. Les zones 19 (espigó) i 20 (indoor) es faran fora del control de temps.

PADDOCK I PARC TANCAT: S’ubicaran al aparcament de l’hotel S’Agaró. El parc tancat estarà vigilat durant la nit. Les motos s’hauran d’aparcar en funció de la seva hora de sortida que estarà indicat. A l’inici del trial es demana als pilots que no moguin la moto del seu lloc fins que no siguin avisats per membres de la organització per tal d’evitar acumulació de motos a la zona de sortida.

BREU RESUM DE LES NORMES DEL TRIAL: S’aplicarà el reglament de la Copa Catalana de Clàssiques. Per tant, aturar la moto amb o sense peu a terra NO és fiasco. Retrocedir amb la moto SÍ és fiasco encara que no es tingui el peu a terra.

CLASSIFICACIONS: Les classificacions es penjaran cada dia el més aviat possible al facebook del trial, a la nostra web www.trialcostabrava.com i al nostre instagram trialcostabrava. La página web ja ha estat optimitzada per a dispositius mòbils.

DINAR DISSABTE: El dissabte la organització ofereix un dinar a tots els pilots al Passeig de Sant Feliu. El ticket pels pilots (inclòs en el preu de d'inscripció) es lliurarà al moment de lliurar la tarja de puntuació. Es podran comprar tickets pels acompanyants a 10 €.

SOPAR DISSABTE: Dissabte nit el motoclub 2d trial Costa Brava organitza un sopar de gala a l’Hotel S’Agaró. Tots els pilots i acompanyants que ho desitgin podran comprar el seu ticket directament a la recepció de l’Hotel S’Agaró al preu de 20 €. El sopar consistirà en un buffet lliure amb taules i cadires per seure. El sopar tindrà lloc a les 20:30 hores.

SORTEIG MOTO: A les 22:30 de dissabte es durà a terme el sorteig de productes oferts per diferents patrocinadors i de la moto OSSA TR80 350cc oferta per la organització. Es posaran a la venda tickets al preu de 5 € cadascún. El sorteig tindrà lloc a partir de les 22:30 hores. SI EL TICKET PREMIAT NO ÉS A LA SALA ES TORNARÀ A SORTEJAR LA MOTO DESPRÉS D’UNA ESPERA PRUDENCIAL.

LLIURAMENT DE TROFEUS: Els trofeus es lliuraran diumenge a l’Hotel S’Agaró on el motoclub oferirà un refrigeri als assistents. L’activitat tindrà lloc tant bon punt es disposi de les classificacions definitives i serà amb presència dels pilots top convidats per la organització.

CURS TRIAL AVANÇAT: El curs de trial tindrà lloc el dijous 16 i divendres 17 de novembre. L’horari de dijous serà de 9:00 a 14:00 hores, parada a dinar a Hotel S’Agaró i segueix curs a la tarda. El divendres serà jornada de matí només. Per als qui no estan allotjats a l’Hotel S’Agaró, trobada dijous i divendres a les 8:45 al pàrking de l’Hotel. El curs l’impartiran els pilots mundialistes de Fantic Jaume Subirà i Xavier Miquel.

 

INSCRIPCIONES PILOTOS: Oficina de carrera Hotel S'Agaró Viernes 17 de noviembre de 11:00 a 21:00 horas. Por el elevado número de inscritos NO SE PUEDEN HACER INSCRIPCIONES DE PILOTOS SÁBADO MAÑANA. Si no puede venir el viernes a la oficina de carrera que algún compañero o amigo le recoja la documentación.

INSCRIPCIONES SEGUIDORES: Oficina de carrera Hotel S'Agaró Viernes 17 de noviembre de 11:00 a 21:00 horas o sábado y domingo de 8:00 a 9:00 horas. Rogamos máxima puntualidad dado que no podemos tener abierta la oficina de carrera más allá de las 9:00 horas. Recuerde seguidores que el camión de la gasolina marcha cada día a las 9:00 horas. Recordemos que los seguidores no pueden hacer las zonas. Seguidores de los dos días tienen ticket de almuerzo del sábado y camiseta. Seguidores de un día del sábado pueden elegir entre comer o camiseta y los del domingo tendrán camiseta.

AVITUALLAMIENTO Y refuelling: Debido a la longitud de la interzona de 40 km tanto sábado como domingo habrá refuelling. Hay pues llevar un bidón homologado con gasolina y dejarlo en el camión de transporte que se situará al lado de la salida. El camión saldrá cada día a las 9:00 horas. Asimismo se ofrece a los pilotos y seguidores

SALIDAS PILOTOS: Cada día a partir de las 8:30 a razón de dos pilotos amarillos y dos verde azul por minuto. En breve publicaremos los horarios de salida que serán iguales para los dos días.

ZONAS: ATENCIÓN, se marcan 40 zonas cada día: 20 para las categorías de color amarillo y 20 para las categorías de color verde y azul que en su mayor parte están de lado. Hay que estar atentos a los carteles de inicio de zona para ubicarse en la zona que corresponde por categoría. El domingo se harán 18 zonas. Las zonas eliminadas serán indicadas por la organización. Las 10 zonas de la categoría CLASSICS PLAISSANCE estarán marcadas en la tarjeta de puntuación de cada piloto de la categoría. El tiempo de carrera se tomará a la salida de la zona 18. Las zonas 19 (espigón) y 20 (indoor) se harán fuera del control de tiempo.

PADDOCK Y PARQUE CERRADO: Se ubicarán en el aparcamiento del hotel S'Agaró. El parque cerrado estará vigilado durante la noche. Las motos deberán aparcar en función de su hora de salida que estará indicado. Al inicio del trial se pide a los pilotos que no muevan la moto de su sitio hasta que no sean avisados ​​por miembros de la organización para evitar acumulación de motos en la zona de salida.

 

BREVE RESUMEN DE LAS NORMAS DEL TRIAL: Se aplicará el reglamento de la Copa Catalana de Clásicas. Por lo tanto, detener la moto con o sin pie a tierra NO es fiasco. Retroceder con la moto SÍ es fiasco aunque no se tenga el pie en el suelo.

CLASIFICACIONES: Las clasificaciones se colgarán cada día lo antes posible en el facebook del trial, en nuestra web www.trialcostabrava.com ya nuestro instagram trialcostabrava. La página web ya ha sido optimizada para dispositivos móviles.

COMIDA SÁBADO: El sábado la organización ofrece una comida a todos los pilotos en el Paseo de Sant Feliu. El ticket por los pilotos (incluido en el precio de la inscripción) se entregará al momento de entregar la tarjeta de puntuación. Se podrán comprar tickets para los acompañantes a 10 €.

CENA SÁBADO: Sábado noche el motoclub 2d trial Costa Brava organiza una cena de gala en el Hotel S'Agaró. Todos los pilotos y acompañantes que lo deseen podrán comprar su ticket directamente en la recepción del Hotel S'Agaró al precio de 20 €. La cena consistirá en un buffet libre con mesas y sillas para sentarse. La cena tendrá lugar a las 20:30 horas.

SORTEO MOTO: A las 22:30 del sábado se llevará a cabo el sorteo de productos ofrecidos por diferentes patrocinadores y de la moto OSSA TR80 350cc ofrecida por la organización. Se pondrán a la venta tickets al precio de 5 € cada uno. El sorteo tendrá lugar a partir de las 22:30 horas. SI EL TICKET PREMIADO NO ES EN SALA SE VOLVERÁ sortear la MOTO TRAS UNA ESPERA PRUDENCIAL.

ENTREGA DE TROFEOS: Los trofeos se entregarán el domingo en el Hotel S'Agaró donde el motoclub ofrecerá un refrigerio a los asistentes. La actividad tendrá lugar tan pronto como se disponga de las clasificaciones definitivas y será con presencia de los pilotos top invitados por la organización.

CURSO TRIAL AVANZADO: El curso de trial tendrá lugar el jueves 16 y viernes 17 de noviembre. El horario del jueves será de 9:00 a 14:00 horas, parada a comer en el Hotel S'Agaró y sigue curso por la tarde. El viernes será jornada de mañana solamente. Para los que no están alojados en el Hotel S'Agaró, encuentro jueves y viernes a las 8:45 en el parking del Hotel. El curso lo impartirán los pilotos mundialistas de Fantic Jaume Subirà y Xavier Miquel.

 

RIDERS REGISTRATION: Race office will be at Hotel S’Agaró on November 17th from 11:00 a.m. to 9:00 p.m.
Due to the high number of riders REGISTRATIONS CANNOT BE MADE ON SATURDAY MORNING. If you can’t come on Friday you may ask a friend or a companion to get the documents for you.

TRACKERS REGISTRATION: Race office will be at Hotel S’Agaró on November 17th from 11:00 a.m. to 9:00 p.m., it will also be open on Saturday and Sunday from 8:00 a.m. to 9:00 a.m. We request you to be punctual on Saturday and Sunday as the office must be closed from 9:00 a.m.
We remind you that the fuel-carrying truck leaves at 9:00 a.m. both days. We also remind you that you cannot make any of the sections. Trackers that registered for 2 days will receive a t-shirt and a lunch ticket. Saturday trackers can decide wether they want the lunch ticket or the t-shirt. Sunday trackers will only receive the t-shirt.

REFUELING: During the intercourse of 24 miles (40 km) there will be a refueling. You must take an approved full jerrycan and place it on the truck that will be near the start. This truck will leave everyday at 9:00 a.m. This stands for both riders and trackers.

RIDERS START: The race will start at 8:30 a.m. both days, and the riders will be starting in groups of two yellow and two green and blue every minute. We will soon publish the timetables that will not change between days.

SECTIONS: ATTENTION, 40 sections will be marked per day: 20 will be yellow sections, and another 20 will be green and blue sections, which are not far from each other. You have to pay attention to the section start signs to know in which section you’re in. Sunday you will only do 18 sections, the suppressed ones will be announced by the staff.

The 10 sections belonging to CLASSICS PLAISSANCE will be written in each riders punctuation ticket.

PADDOCK AND BIKE PARKING: They will both be on the parking lot of Hotel S’Agaró. The parking will be guarded by night. Bikes have to be parked according to the start time, which will be indicated. At the start of the trial we ask the riders to not move their bikes until told by the staff to avoid an accumulation of bikes on the starting area.

SHORT OVERVIEW OF THE TRIAL RULES: The rules applied will be the Copa Catalana de Clàssiques, meaning that stopping the bike IS NOT a 5 wether you have your foot on the ground or not. However, reversing IS a 5 even if your foot is not on the ground.

CLASSIFICATIONS: They will be posted everyday as early as possible on our Facebook page, our website (trialcostabrava.com) and our instagram (@trialcostabrava). The website has been optimised for smartphones.

SATURDAY LUNCH: On Saturday the staff offers lunch for all riders on Passeig Sant Feliu, the lunch ticket will be given to the riders when they give in the punctuation card. Tickets for companions will be sold for 10€.

SATURDAY DINNER: On Saturday night the motoclub 2d Trial Costa Brava organizes a formal dinner at Hotel S’Agaró. All riders and companions that want to assist can buy their tickets at the hotel’s reception for 20€. The dinner will consist on a seated buffet and will take place on 8:30 p.m.

BIKE GIVEAWAY: At 10:30 p.m. on Saturday will be held a giveaway of some products offered by our sponsors, and the major prize of an OSSA TR80 350cc offered by the staff. Tickets will be sold at 5€ each. IF THE WINNING TICKET DOESN’T SHOW UP AFTER A SHORT WAIT THE BIKE WILL BE GIVEN TO ANOTHER TICKET.

AWARD CEREMONY: The awards will be given on Sunday at Hotel S’Agaró where the motoclub will offer food and drinks for the attendees. It will take place as soon as we get the definitive classifications and will be held with all the top riders invited by the staff.

ADVANCED TRIAL COURSE: The course will take place on Thursday the 16th and Friday the 17th. The schedule on Thursday will be from 9:00 a.m. to 2:00 p.m., time to have lunch at Hotel S’Agaró and the resume of the course in the afternoon. On Friday the course will only be in the morning. For whom are not guests in the hotel, the meeting point will be at the hotel’s parking lot at 8:45 a.m. The course will be conducted by the former world championship riders from Fantic Jaume Subirà and Xavier Miquel.

 

INSCRIPTIONS PILOTES: Au bureau de course Hôtel S'Agaró Vendredi 17 novembre de 11h00 à 21h00. En raison du nombre élevé de pilotes enregistrées, les INSCRIPTIONS PILOTES NE PEUVENT PAS ÊTRE SATISFAITES SAMEDI MATIN. Si vous ne pouvez pas venir au bureau de course le vendredi dans le cas où un collègue ou un ami recueille la documentation.

INSCRIPTIONS SUIVEURS: Bureau de course Hôtel S'Agaró Vendredi 17 novembre de 11h00 à 21h00 ou samedi et dimanche de 8h00 à 09 :00, Nous demandons un maximum de ponctualité car nous ne pouvons pas ouvrir le bureau de la course au-delà de 9h00. Rappelez-vous que le camion à essence parts tous les jours à 9h00. Rappelez-vous que les suiveurs ne peuvent pas faire les zones. Les suiveurs des deux jours auront le ticket repas samedi midi et une chemise. Les suiveurs de samedi peuvent choisir entre un repas midi ou une chemise et le dimanche, ils auront une chemise.

RAVITAILLEMENT ET REFUELLING: En raison de la longueur de l'interzone de 40 km, samedi et dimanche il y aura ravitaillement et carburant. Il est nécessaire de transporter une jerrycan avec de l'essence et de la laisser dans le camion de transport qui sera situé à côté de la sortie. Le camion partira tous les jours à 9h00. Il est également offert aux pilotes et aux suiveurs

DEPART DES PILOTES: Chaque jour à partir de 8h30 à raison de deux pilotes jaunes et deux vert/bleus par minute. Nous publierons bientot les heures de départ qui seront les mêmes pour les deux jours.

ZONES: ATTENTION, 40 zones sont marquées chaque jour: 20 pour les catégories jaunes et 20 pour les catégories vertes et bleues qui sont pour la plupart a côté les unes de les autres. Vous devez être conscient des signes de zone pour locailiser la zone qui vous correspond par catégorie. Le dimanche, il y aura 18 zones. Les zones supprimées seront indiquées par l'organisation.

Les 10 zones de la catégorie CLASSICS PLAISSANCE seront marquées dans la carte de score de chaque pilote de la catégorie.

Le temps de course sera pris à la sortie de la zone 18. Les zones 19 (brise-lames) et 20 (indoor) seront hors de contrôle du temps.

PADDOCK ET PARC FERMÉ: Ils seront situés dans le parking de l'hôtel S'Agaró. Le parc fermé sera surveillé pendant la nuit. Les motos doivent être garées en fonction de leur heure de départ qui sera indiquée. Au début du trial, les pilotes sont priés de ne pas déplacer la motocyclette de leur site avant d'être avertis par les membres de l'organisation afin d'éviter l'accumulation de motocycles dans la zone de sortie.

BREF RESUME DES NORMES DU TRIAL COSTA BRAVA: Les règlements de la Coupe Classique Catalane seront appliqués. Par conséquent, arrêter la moto avec ou sans pied n'est pas un fiasco. Revenir avec le vélo OUI est un fiasco même si vous n'avez pas le pied sur le sol.

CLASSIFICATIONS: Les évaluations seront téléchargées tous les jours dès que possible sur le facebook du trial, sur notre site Web www.trialcostabrava.com et notre instagram trialcostabrava. Le site a déjà été optimisé pour les appareils mobiles.

Samedi midi apres le trial l'organisation offre un déjeuner à tous les pilotes sur le Passeig de Sant Feliu. Le billet pour les pilotes (inclus dans le prix d'inscription) sera remis au moment de la livraison de la carte de score. Les billets pour les compagnons peuvent être achetés à 10 €.

DINER SAMEDI: Samedi soir, le motoclub 2d trial Costa Brava organise un dîner de gala à l'Hôtel S'Agaró. Tous les pilotes et compagnons qui le souhaitent pourront acheter leur billet directement à la réception de l'Hôtel S'Agaró au prix de 20 €. Le dîner se composera d'un buffet gratuit avec des tables et des chaises pour s'asseoir. Le dîner aura lieu à 20h30.

TIRAGE AU SORT: A partir de 22h30, samedi, le tirage au sort des produits proposés par différents sponsors et la moto OSSA TR80 350cc proposée par l'organisation seront effectués. Les billets seront mis en place pour un prix de 5 € chacun. Le tirage aura lieu après 10h30. SI LE BILLET PRIVÉ N'EST PAS DANS LA PIÈCE, IL SERA RETOURNER POUR PRENDRE LA MOTOCYCLETTE APRÈS UNE ATTENTE PRUDENTIELLE.

LIVRAISON DES TROPHÉES: Les trophées seront donnés dimanche à l'Hôtel S'Agaró où le motoclub offrira une collation aux participants et accompagnants. L'activité aura lieu dès que les classements définitifs seront disponibles et sera suivie par les meilleurs pilotes invités par l'organisation.

COURS DE TRIAL AVANCÉ: Le cours de trial aura lieu le jeudi 16 et le vendredi 17 novembre. L'heure du jeudi sera de 9h00 à 14h00, arrêt pour le déjeuner à l'hôtel S'Agaró et continuation dans l'après-midi. Le vendredi sera le matin seulement. Pour ceux qui ne séjournent pas à l'hôtel S'Agaró, on se trouve jeudi et vendredi à 8h45 dans le parking de l'hôtel. Le cours sera donné par les pilotes usine Fantic Jaume Subirà et Xavier Miquel.

 

VERIFICHE
Si svolgeranno nell'ufficio di gara presso l'Hotel S'Agaró il venerdi 17 Novembre dalle ore 11.00 fino le ore 21.00. Per l’elevato numero d’iscritti non possiamo fare iscrizioni dei piloti sabato mattina. Se non vi e possibile venire venerdi nell’ufficio di gara, potete mandare un amico o un famigliare a ritirare la documentazione necessaria.
Iscrizioni seguitori:

Presso l’ufficio di gara situato  nell’hotel S’ Agaro venerdi 17 novembre dalle ore 11.00 fino le ore 21.00, oppure sabato e domenica dalle ore 8.00 fino alle ore 9.00. Vi raccomandiamo, cortesemente, la massima puntalitá perché non possiamo tenere aperto l’ufficio dopo le ore 9.00.

Ricordiamo inoltre ai seguitori che il camion della benzina é presente ogni giorno a partire dalle ore 9.00  (i seguitori non possono fare le zone).

Ai seguitori dei due giorni verrá dato un ticket per il pranzo di sabato e una maglietta. I seguitori del solo giorno di sabato potranno scegliere tra il pranzo o la maglietta, mentre quelli del solo giorno di domenica avranno diritto alla  maglietta.
MATERIALI DI CONSUMO/ RIFORNIMENTO
Vi informiamo che é fondamentale che portate una tanica di benzina omologata e di lasciarla  al camion di trasporto che  troverete accanto l'uscita. Il camion uscirá ogni giorno alle ore 09:00
Vi ricordiamo che il percorso di 40 km ha bisogno del rifornimento benzina da parte dei piloti.
(Il servizio del camion é disponible anche per i seguitori.)

PARTENZA DEI PILOTI
Valido per tutti i giorni di gara, dalle ore 8:30 partiranno insieme due piloti categoria gialla e due piloti delle categorie verde o blu, con la distanza di 1 minuto.
A breve verrá pubblicato l’orari di uscita di ogni pilota che sará lo stesso per i due giorni di gara.
ZONE, ATTENZIONE!
Sono state marcate in totale  40 zone; 20 zone per la categoria gialla e 20 per le categorie verde e blu. ( Con differenza per tutti su domenica 19)
Vi raccomandiamo di prestare assoluta attenzione ai cartelli d'inizio per porvi nella vostra corretta categoría.
Domenica 19 in totale avrete 18 zone da affrontare e non 20. Le zone elinimate (domenica) vi verranno indicate da parte dell’organizazzione.
Le 10 zone  della “CATEGORIA CLASSICS PLAISSANCE” saranno marcate nel cartellino dei punti di ogni pilota di questa categoria.
Il tempo di gara si prenderá all'uscita della zona 18. (Le zone 19 (spiaggia e scogli) e 20 ( indoor) si faranno fuori controllo del tempo).
PADDOCK E PARCO CHIUSO
Entrambi ubicati nel  parcheggio dell' Hotel S'Agaró, il parco chiuso verrá sorvegliato tutta la notte.
Le moto dovranno essere parcheggiate in funzione della personale ora di uscita (che vedrete indicata). Il giorno della partenza della gara e proibito montare in sella alla propria moto fino al momento esatto in cui vi viene dato il permesso da parte di una persona dell’organizazzione. Vi chiediamo gentilmente di rispettare questa regola per evitare “traffico” nella zona di uscita.
BREVE SINTESI DEL REGOLAMENTO DEL TRIAL
Verranno applicate le regole della “Coppa Catalana di Classica”. Pertanto, fermare la moto con o senza il piede al suolo NON sará considerato fiasco.
Peró, retrocedete con la moto SI sará considerato fiasco, anche se non si mette nessun piede a terra.
CLASSIFICHE
Le classifiche saranno  pubblicate ogni giorno, il prima possibile, nella nostra pagina Facebook  e nella nostra pagina web  www.trialcostabrava.com, inoltre a partire da quest’anno anche sul social Instagram con la pagina ufficiale “Trialcostabrava”. La pagina web é valida anche per i dispositivi mobili.
PRANZO GIORNO SABATO
Sabato 18 l'organizazzione avrá il piacere di offrire il pranzo a tutti i piloti nel Passeig de Sant Feliu. Il ticket (giá incluso nel prezzo d'iscrizione) vi verrá consegnato nello stesso momento in cui vi daranno il cartellino del punteggio.
Per le persone che vi accompagnano potete acquistare il ticket pranzo al prezzo di 10 euro.
CENA SABATO

Sabato sera il “Motoclub 2d Trial Costa Brava”  ha  organizzato una cena di gala presso l'Hotel S'Agaró.
Tutti i piloti e i loro accompagnatori che non avessero  giá acquistato il ticket cena, potranno farlo nell'ufficio alla reception dell'hotel al costo di 20 euro.  La cena inizierà alle ore 20:30, sará a buffet con tavoli e sedute per tutti.
SORTEGGIO MOTO E PREMI
Alle 22:30 di sabato si terrà il sorteggio dei prodotti gentilmente offerti dai nostri cortesi Sponsor, mentre l'organizazzione metterà nel sorteggio una preziosa  moto OSSA TR80 350 c.c.
Per participare all'estrazione dei premi  potete acquistare i biglietti al prezzo di 5 euro cada uno. Il sorteggio inizierà alle  ore 22:30.
NB: Se il proprietario del biglietto vincitore NON sarà presente in sala, dopo una dovuta e prudente attesa, la moto verrà nuovamente rimessa in estrazione.
ASSEGNAZIONE TROFEI
I trofei saranno assegnati nell' Hotel  S'Agaró, l'assegnazione verrá accompagnata da un rinfresco offerto dal “Motoclub 2d Trial Costa Brava”.
La consegna dei trofei verrá effettuata a classifica finale e sará svolta in compagnia dei piloti VIP invitati dall’organizazzione.
CORSO DI TRIAL AVANZATO:

Il corso di trial verrá svolto nei giorni di giovedi 16  e venerdi 17 novembre.
L’orario di giovedi sará dalle ore 9.00 fino alle 14.00. Alla fine della mattinata di corso vi aspettiamo per pranzare all’Hotel S’Agaró per poi continuare la parte finale del corso nel pomeriggio.

Venerdi il corso si svolgerá solo la mattina. Per i piloti che non sono alloggiati presso l’Hotel S’Agaró il punto d’incontro sará, sia per giovedi come per venerdi, presso il parcheggio del Hotel Sagaro alle ore 8.45.

Il corso avanzato sará eseguito dai piloti mondiali Fantic Xavier Miquel e Jaume Subirá.

 

Trial Costa Brava
Admin
Translate »